Co je grafologie

 • z řeckého grafein = psát, logos = nauka, věda

 • psychologie písma, vychází z psychologie výrazu (písmo je fixovaný výrazový pohyb) a využívá symboliku psací plochy, tvarů a směru pohybu

 • psací pohyb je řízený mozkem a je relativně nezávislý na motorice 

Grafologie je psychodiagnostická metoda, která umožňuje popsat strukturu osobnosti, komplexně a ve vzájemných vztazích:

 • vitální základ, vitalitu

 • temperament, typ základního zaměření (introvert/extrovert), postojovou a emocionální stabilitu/labilitu

 • vztahové tendence, afiliaci/hostilitu, dominanci/submisivitu

 • poznávací funkce

 • plynulost vnitřních pochodů (cyklothymie/schizothymie)

 • aktivitu/pasivitu, vůli (aktivní/pasivní), motivaci

 • emocionalitu, inteligenci a racionalitu

 • sebepojetí

 • sociabilitu, komunikativnost, přátelskost, spolupráci, ovlivnitelnost

 • a další individuální vlastnosti (přirozenost/nepřirozenost, originalitu, řídící a organizační schopnosti, systematičnost, pořádkumilovnost, schopnost rozhodování, tvořivost, zvídavost, iniciativnost…)

Výsledkem grafologického rozboru je charakteristika osobnosti - vlastností, silných a slabých stránek, a také životních témat a úkolů.
 
Kvalita grafologického rozboru závisí do značné míry na osobnosti grafologa. Kromě odborných znalostí a zkušeností je důležitá integrita osobnosti, míra sebepoznání, intuice, talent a schopnost naladit se na rukopis, splynout s ním a popsat význam výrazu, který je konkrétním písmem vyjádřen.